Ważny wyrok TK w sprawie uchwały krajobrazowej

Już w najbliższy wtorek – 12 grudnia – Trybunał Konstytucyjny ogłosi długooczekiwane i bardzo ważne dla branży reklamowej orzeczenie.

Sprawa dotyczy braku zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do usunięcia i rozbiórki tablic i urządzeń reklamowych wzniesionych legalnie na terenie gminy.

Pytanie prawne skierowane do Trybunału Konstytucyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny brzmi następująco:

Czy art. 37a ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie w jakim przewiduje obowiązek określenia w uchwale, o której mowa w art. 37a ust. 1 powołanej ustawy, warunków i terminu dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie, wzniesionych na podstawie zgody budowlanej, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów określonych w tej uchwale, bez zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do ich usunięcia, jest zgodny z art. 2, art. 21, art. 64 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 20 marca 1952 r.

29 grudnia 2016 r. Rada Miasta Opola uchwałą ustaliła zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu. Uchwała krajobrazowa została podjęta na podstawie art. 37a ust. 1 u.p.z.d. W § 9 ust. 2 aktu Rada określiła termin dostosowania wszelkich istniejących w dniu wejścia w życie uchwały tablic i urządzeń reklamowych do zasad i warunków w niej ustalonych na 30 miesięcy od dnia wejścia w życie tej uchwały – niezależnie od tego czy istniejące tablice reklamowe i urządzenia reklamowe wzniesiono legalnie czy nielegalnie.

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę na „brak odpowiedniego mechanizmu kompensacyjnego z tytułu pozbawienia prawa do korzystania z mienia oraz wyrządzonej tym samym szkody legalnej. Brak jest bowiem w świetle tego przepisu […] możliwości samodzielnego wprowadzenia przez organ gminy przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkody legalnej w aktach prawa miejscowego”.

Sprawa rozpatrywana jest łącznie ze sprawą P 15/20 pod wspólna sygnaturą P 20/19.

Data ogłoszenia orzeczenia: 12 XII 2023 godz.: 10.30.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Piotr Pszczółkowski – przewodniczący, sędzia TK Rafał Wojciechowski – sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Bogdan Święczkowski.

Szczegóły na stronie TK

Świadczymy opiekę prawną w całej Polsce. Zachęcamy do kontaktu z liderką działu zajmującego się problematyką uchwał krajobrazowych – r.pr. Izabelą Wąsowską.

Czytaj również:

Wpływ uchwały krajobrazowej na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Awans MKZPartnerzy w Rankingu Rzeczpospolitej