Najnowsze zmiany w KSH

Dnia 15 września 2023 r. weszły w życie istotne dla przedsiębiorców zmiany dotychczasowych uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych. W najbliższą środę zapraszamy Państwa na webinar poświęcony tej tematyce.

Podstawowym celem nowelizacji było ujednolicenie praktyki gospodarczej w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z  27 listopada 2019 r. w zakresie transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z  20 czerwca 2019 r. w zakresie stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

Wśród najważniejszych zmian dotyczących przekształceń krajowych należy wymienić:

  1. Uregulowanie nowego sposobu podziału spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnejpodział przez wyodrębnienie

Ten nowy typ reorganizacji polegać ma na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na już istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę (lub spółki) w zamian za udziały lub akcje spółki (spółek) przejmujących albo nowo zawiązanych, które obejmie spółka dzielona.

Regulacje obejmujące podział przez wyodrębnienie zostały uproszczone w stosunku do regulacji ogólnych KSH dotyczących podziałów spółek m.in. poprzez zwolnienie zarządów z obowiązku sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego podział spółki (art. 536 KSH), obowiązku poddania planu podziału badaniu biegłego (art. 537 KSH), czy wyłączenie instytucji zastrzeżeń wspólników do planu podziału uregulowanego w art. 541 par. 5) KSH. 

Tym samym, nie dochodzi do automatycznego wykreślenia spółki dzielonej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

  1. Uproszczenie docelowej organizacji kapitałowej procesu przejęcia spółek

Powyższe realizuje się m.in. poprzez zniesienie obowiązku przyznawania wspólnikom spółki przejmującej udziały przy łączeniu przyznania udziałów albo akcji spółki przejmującej w przypadku, gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach, albo wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach. Dzięki temu spółka nie musi m.in. podwyższać kapitału zakładowego w celu utworzenia nowych akcji lub udziałów podlegających przyznaniu wspólnikom spółki przejmującej. 

  1. Dodatkowe zabezpieczenie praw wierzycieli spółek przejmowanych podlegających łączeniu

Wobec powstania możliwości łączenia spółek bez przyznania dotychczasowym wspólnikom spółek podlegających łączeniu udziałów lub akcji w spółce przejmującej, ustawodawca dostrzegł konieczność zapewnienia ochrony praw wierzycieli spółki nieuczestniczącej w połączeniu, a posiadającej bezpośrednio wszystkie udziały albo akcje spółki przejmowanej.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami w zakresie uproszczonego trybu przejęcia „bez przyznania udziałów” uprawnienie wierzyciela realizuje się poprzez zgłoszenie żądania zabezpieczenia przez tę spółkę wskazanych roszczeń wierzyciela w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia. Takie żądanie powinno zawierać uprawdopodobnienie, że zaspokojenie wierzyciela na skutek połączenia zostanie zagrożone.  

Przypomnijmy, że uprawnienie to dotyczy sytuacji, w której  jeden wspólnik posiada pośrednio wszystkie udziały albo akcje w spółce przejmowanej, a połączenie następuje bez przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej. W pozostałych przypadkach reorganizacji ochrona wierzycieli została zapewniona w inny sposób, stąd wprowadzony przepis art. 5151 § 2 KSH ma charakter szczególny. 

  1. Włączenie spółek komandytowo-akcyjnych w krajowe i transgraniczne procesy reorganizacyjne

Nowa forma regulacji dotyczących reorganizacji spółek wyłącza spółkę komandytowo-akcyjną z zasad ogólnych dotyczących przekształceń z udziałem spółek osobowych w ten sposób, że spółka komandytowo-akcyjna nabywa możliwości dostępne dotychczas jedynie dla spółek kapitałowych, takie jak m.in.:

– umożliwienie łączenia się spółek poprzez zawiązanie spółki komandytowo-akcyjnej albo przejęcie przez spółkę komandytowo-akcyjną; spółka komandytowo-akcyjna, w przeciwieństwie do pozostałych spółek osobowych, może być zatem od 15 września 2023 r. spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną,

– umożliwienie dzielenia się spółek komandytowo-akcyjnych. 

Podsumowując, wobec znacznego rozszerzenia możliwości udziału w reorganizacjach przedsiębiorstw niezbyt popularnej wśród przedsiębiorców dotychczas formy działalności w postaci spółki komandytowo-akcyjnej, zaobserwować można dostrzeżenie przez ustawodawcę konieczności nieco bardziej precyzyjnego uregulowania tej szczególnej formy spółki osobowej, która posiada również cechy spółki kapitałowej.

Wprowadzone 15 września zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych tworzą nowe możliwości prawne dla przedsiębiorców rozważających reorganizację. Jednak i w tym przypadku, przedsiębiorcy powinni pamiętać o uregulowaniach prawa podatkowego i dopasować najbardziej optymalne dla biznesu rozwiązania konsultowane z zaufanymi specjalistami.

Webinar dotyczący najnowszych zmian w KSH odbędzie się online w środę 25 października 2023 roku o godzinie 14.00. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kancelaria@mkzpartnerzy.pl do końca 24 października, z tematem wiadomości „Zmiany w KSH”.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań dotyczących KSH lub innych zagadnień prawnych zachęcamy do kontaktu – mkzpartnerzy.pl/#spotkanie

Dział Prawo Gospodarcze.

Autor: Katarzyna Piątkowska, radca prawny w kancelarii MKZ Partnerzy