Sąsiedzki spór o płot

Spory sąsiedzkie, choć często wydają się błahe, niestety nierzadko rzutują na komfort życia, poczucie bezpieczeństwa i w ostateczności muszą być rozstrzygane przez sąd. W ostatnich dniach Kancelaria MKZ Partnerzy uzyskała dla Klienta pozytywne rozstrzygnięcie w jednym z takich sporów.

 

Przeciwnik procesowy domagał się udzielenia zabezpieczenia powództwa poprzez zakazanie sąsiadowi stawiania ogrodzenia wzdłuż granicy działki, argumentując, że płot zasłania mu światło słoneczne i widok z salonu. We wniosku pominął jednak istotny fakt, że jego dom, w tym właśnie narożne okna salonu, został wybudowany w sposób niezgodny z projektem i zezwoleniem na budowę.

 

Wskutek zażalenia, wniesionego przez nasz dział procesowy, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zmienił postanowienie o zabezpieczeniu, oddalając wniosek Wnioskodawcy w całości. W zażaleniu powołano się przede wszystkim na fakt nadużycia przez Wnioskodawcę jego praw podmiotowych i żądanie ochrony prawnej, w sytuacji naruszania przez niego przepisów prawa budowlanego oraz projektu i zezwolenia na budowę.

 

W tej sytuacji wniosek ocenić należało jako sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Wskazywano również, że Wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, tj. nie uzasadnił jakie zagrożenie wiązałoby się z brakiem natychmiastowej ingerencji sądu i brakiem udzielenia zabezpieczenia.

 

Argumenty te podzielił Sąd II Instancji, uznając wniosek o zabezpieczenie za niezasadny. Klient zatem może znów zgodnie z prawem odgrodzić się od sąsiada, zapewniając sobie prywatność i poczucie bezpieczeństwa.

 

Autor: Justyna Bachórska

Radca prawny

bachorska@mkzpartnerzy.pl