Zmiana użytkowania wieczystego nieruchomości komercyjnych we własność

Tylko do 31 sierpnia 2024 r. przedsiębiorcy, będący użytkownikami wieczystymi nieruchomości komercyjnych, mogą wnioskować do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego o sprzedaż nieruchomości na swoją rzecz.

Cena nabycia prawa własności nieruchomości w wyniku przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa określona jest w nowelizacji ustawy. Natomiast szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości gruntowych należących do jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone przez rady albo sejmiki do 31 grudnia 2023 r. Informacji o nich należy szukać w aktach prawa miejscowego.

Pół roku na formalności

Nowe przepisy zostały wprowadzone ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1463).

Zgodnie z ustawą zmieniającą użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, który przypadł na 31 sierpnia 2023 r.

Ustawowe wyjątki

Zamiany wprowadzone do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023 poz. 344 i 1113) przewidują wyjątki, w przypadku zaistnienia których, żądanie sprzedaży nie przysługuje:

1) jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po dniu 31 grudnia 1997 r.;

2) jeżeli użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;

3) w odniesieniu do gruntów położonych na terenie portów i przystani morskich w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1624 oraz z 2023 r. poz. 261);

4) jeżeli grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;

5) w odniesieniu do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Nowe przepisy dotyczące użytkowania wieczystego stanowią również, że nie zawiera się umowy sprzedaży nieruchomości, jeżeli toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Pomoc prawna

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Działem Nieruchomości MKZPartnerz, Nasza obsługa jest kompleksowa – doradzimy i pomożemy w przygotowaniu wszystkich formalności – mkzpartnerzy.pl/kontakt.

Czytaj również:

Nie ma użytkowania bez pozwolenia na budowę

Jak budować, by nie doprowadzić do samowoli budowlanej?

Źródło: MathieuLphoto