Nie ma użytkowania bez pozwolenia na budowę

Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę pociąga za sobą stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydanego dnia z dnia 12 stycznia tego roku w sprawie o sygn. akt II OSK 62/20.

W uzasadnieniu do tego wyroku NSA zaznaczył, że udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu, który nie posiadał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowi rażące naruszenie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. W ocenie NSA brak wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie skutkuje niemożliwością przeprowadzenia postępowania naprawczego uregulowanego w art. 51 ust. 1 pkt. 1-3, ust. 3 lub 4, 5 Prawa budowlanego, a to powoduje, że na gruncie pozostałby obiekt zrealizowany z naruszeniem przepisów prawa.

Zdaniem NSA stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę inwestycji, bez względu na jego przyczyny, powoduje konieczność przeprowadzenia postępowania naprawczego, natomiast pozostawienie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w mocy prowadziłoby do sytuacji, w której istniałby obiekt wybudowany bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, bez możliwości uzyskania decyzji naprawczej, a taka sytuacja jest nie do zaakceptowania w praworządnym państwie.

Podsumowując – stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w omawianym wyroku ma ogromne znaczenie dla inwestorów, ponieważ w praktyce często do stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę dochodzi wiele lat po zakończeniu realizacji inwestycji i po jej oddaniu do użytkowania.

W świetle komentowanego wyroku, nieważność pozwolenia na budowę skutkować powinna stwierdzeniem nieważności pozwolenia na użytkowanie, co w dalszej kolejności oznacza konieczność przeprowadzenia przez organ nadzoru budowlanego tzw. postępowania naprawczego – na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 1-3, ust. 3 lub 4, 5 Prawa budowlanego.

W przypadku pytań – zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią – mkzpartnerzy.pl/kontakt.

Autorka: Natalia Potkańska, aplikant radcowski w Dziale Nieruchomości MKZ Partnerzy