WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE UCHWAŁY REKLAMOWEJ DLA M.ST. WARSZAWY KOMENTUJE RADCA PRAWNY IZABELA WĄSOWSKA

W dniu dzisiejszym Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Mazowieckiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę Prezydenta m.st. Warszawy na rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w zakresie nieważności uchwały reklamowej dla m.st. Warszawy – komentuje radca prawny Izabela Wąsowska, Partner w Kancelarii MKZ Partnerzy.

Mecenas Izabela Wąsowska zwraca uwagę, że Naczelny Sąd Administracyjny jednak nie zgodził się z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zmienił je w 4 punktach tj.:

  1. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nie jest prawidłowym określanie dopuszczalnej ilości tablic i urządzeń reklamowych w uchwale, ilość można określać w zakresie szyldów wyłącznie;
  2. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że za daleko idącym jest interpretowanie oznaczeń miejsc parkingowych, nazw osiedli , oznaczeń wjazdów na dany teren jako szyldów,
  3. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że jako obiekty małej architektury nie mogą być kwalifikowane słupków mówiąc potocznie i ogrodzeń w rozumieniu art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego,
  4. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nie jest też prawidłowa sama końcówka uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w drodze analogii nie można stosować art. 28 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w tym przepisie wskazano „ Jeżeli rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność uchwały w sprawie studium lub planu miejscowego, stanie się prawomocne z powodu niezłożenia przez gminę, w przewidzianym terminie, skargi do sądu administracyjnego lub jeżeli skarga zostanie przez sąd odrzucona albo oddalona, czynności, o których mowa w art. 11 i 17, ponawia się w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności projektu studium lub planu z przepisami prawnymi.”.

Powyższe w ocenie Kancelarii jest niezwykle istotne, bo wypowiedź Naczelnego Sądu Administracyjnego sugeruje, że miasto obecnie musi przejść ponownie całą procedurę uchwalenia, a nie tylko wrócić do etapu konsultacji. To z kolei daje nadzieję, że ład przestrzenny w Warszawie zostanie określony w sposób zrównoważony i z uwzględnieniem zasady proporcjonalności zarówno w kontekście obywateli jak i przedsiębiorców. Na te wartości oraz poszanowanie prawa własności zwracał uwagę Naczelny Sąd Administracyjny podczas ustnego uzasadnienia wydanego wyroku.

Powyższe zostało przedstawione w ustnych motywach rozstrzygnięcia, czekamy teraz na publikację pisemnego uzasadnienia wyroku.

LI

  • W dniu dzisiejszym Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie uchwały reklamowej dla m.st Warszawy
  • Sąd oddalił skargę kasacyjną Wojewody Mazowieckiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę Prezydenta m.st. Warszawy na rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w zakresie nieważności uchwały reklamowej dla m.st. Warszawy
  • Co prawda Naczelny Sąd Administracji skargę oddalił jednak w znacznej części zmienił uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • Wyrok jest niezwykle istotny, gdyż sugeruje, że miasto obecnie musi przejść ponownie całą procedurę uchwalenia, a nie tylko wrócić do etapu konsultacji – komentuje radca prawny Izabela Wąsowska, Partner w Kancelarii MKZ Partnerzy
  • Zapraszamy do zapoznania się z pełnym komentarzem na naszej stronie https://www.mkzpartnerzy.pl/