WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W CZASACH PANDEMII

Na dorocznym zebraniu ogółu właścicieli lokali zapadają najważniejsze uchwały dotyczące nieruchomości wspólnej np. przyjęcie rocznego planu gospodarczego, który określi zakres remontów, modernizacji czy inwestycji, ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu, udzielenie absolutorium członkom zarządu wspólnoty etc. Z przepisu art. 30 ust. 1 pkt 3) ustawy o własności lokali wynika, że właściciele lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku powinni się spotkać na rocznym zebraniu ogółu właścicieli. Stosownie do ww. przepisu z końcem marca br. upłynął termin do zwołania dorocznych zebrań właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych, zatem powstaje pytanie jak mają zachować się wspólnoty mieszkaniowe, które nie zdążyły jeszcze przeprowadzić zebrania ogółu właścicieli, oraz jak mają pogodzić powyższe z zaistniałą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2.

W związku z wprowadzonym od 13 marca 2020 roku stanem zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca 2020 roku – stanem epidemii, na terenie Polski obowiązują przepisy tymczasowo zakazujące organizowania zgromadzeń. W dniu 13 marca 2020 roku Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa roczne zebrania sprawozdawcze wspólnot mieszkaniowych mogą zostać przełożone, a brak ich przeprowadzenia w ustawowym terminie ma nie rodzić sankcji dla zarządów oraz zarządców wspólnot. Ministerstwo Rozwoju poinstruowało również, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego o unikaniu skupisk ludzi, termin zwołania zebrań może zatem zostać przesunięty, a przełożenie zebrania na termin późniejszy, umożliwiający jego prawidłową i bezpieczną organizację, nie podważy ważności podjętych na nim uchwał. Powyższe rekomendacje znalazły swój wyraz w przepisie art. 90 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie ww. przepisu termin zwołania zebrania właścicieli lokali został przedłużony o 6 tygodni licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Należy pamiętać, że w razie konieczności pilnego podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową uchwały, możliwe jest zebranie głosów właścicieli lokali w drodze indywidualnego zbierania głosów, bez organizowania zebrania właścicieli. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, w których nie przewidziano możliwości indywidualnego zbierania głosów, mając na względzie obecną sytuację, która zmienia się dynamicznie, rozstrzyganie spraw dotyczących wspólnoty mieszkaniowej będzie musiało zostało przełożone na dalszy termin.

Na marginesie należy wskazać, że również Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało wprowadzenie pakietu nadzwyczajnych przepisów mających na celu umożliwienie działania m. in. wspólnotom mieszkaniowym poprzez wprowadzenie np. możliwości głosowania za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Wspomniana powyżej ustawa umożliwiła zarządom wspólnot mieszkaniowych podejmowanie uchwał także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 7 ww. ustawy). Wprowadzenie i wykorzystanie powyższego rozwiązania w obecnie panujących warunkach z pewnością usprawni administrowaniem niejedną wspólnotą mieszkaniową.

Kancelaria obsługuje wielu zarządców nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe.