Ważne zmiany w prawie e-commerce

Ustawy wdrażające do polskiego porządku prawnego dyrektywę cyfrową, towarową i Omnibus wchodzą w życie już od nowego roku. Każda z nich niesie ze sobą wiele zmian oraz nałożenie nowych obowiązków na przedsiębiorców. To prawdziwa rewolucja dla rynku e-commerce.

Choć definicja treści cyfrowej funkcjonuje w polskim porządku prawnym od wielu lat – obecnie w ustawie o prawach konsumenta – to dotychczas w krajowym ustawodawstwie nie zdefiniowano usługi cyfrowej. W wyniku implementacji przepisów unijnych, zmieni się stosunek prawny przekazania i świadczenia zarówno treści jak i usługi cyfrowej. Do tej pory używane było pojęcie świadczenia usług drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2023 roku będziemy mówić o umowie o dostarczanie treści lub usługi cyfrowej. Mimo rozdzielenia tych pojęć, przepisy w zakresie treści i usług cyfrowych są tożsame.

Treść a usługa cyfrowa

Treść cyfrowa to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Natomiast usługa cyfrowa pozwala konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta, lub innych użytkowników tej usługi. To także inne formy interakcji za pomocą takich danych.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie niezależnie od wykorzystanego nośnika użytego do przekazania lub udostępnienia treści cyfrowych lub usług cyfrowych, m.in. do udostępnianie treści wideo lub audio, a także innego rodzaj hostingu plików oraz do „oprogramowania jako usługi” (SaaS). Ponadto należy je stosować do aplikacji mobilnych i programów komputerowych oraz pobierania z Internetu treści cyfrowych, takich jak ebooki, pliki muzyczne, gry offline oraz nagrania wizualne.

Co istotne, przepisy te odnoszą się również do towarów służących wyłącznie za nośnik treści cyfrowej, takich jak płyta CD albo do sytuacji, gdy konsument w zamian za zapisanie się do newslettera otrzyma e-book. W drugim z powyższych przypadków, należy udostępnić konsumentowi również zakup tego produktu bez konieczności zapisu do newslettera. Cena powinna być adekwatna do wartości dostarczonej dodatkowej treści.

Obowiązki wobec konsumenta

Oferując treści i usługi cyfrowe przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na obowiązek przekazania konsumentowi informacji o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności towarów lub usług cyfrowych. Należy pamiętać, że w przypadku powstania sporu, obowiązek wykazania przekazania tych informacji spoczywa na przedsiębiorcy.

Co do zasady, treści i usługi cyfrowe powinny być dostarczone konsumentowi niezwłocznie po zawarciu umowy. Należy być zatem ostrożnym przy konstruowaniu komunikatów skierowanych do konsumentów oraz przy planowaniu przedsprzedaży i prawidłowo powiadomić konsumenta, gdyż niedopełnienie tego może rodzić uprawnienie do odstąpienia przez niego od umowy. Podobnie jak w sytuacji, gdy z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że treść/usługa cyfrowa nie zostanie dostarczona. Każdy przypadek możliwości odstąpienia od umowy trzeba jednak badać indywidualnie, natomiast to przedsiębiorca musi wykazać, że spełnił wobec konsumenta wszystkie ciążące na nim obowiązki.

Kolejnym obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorcę przez nowe przepisy, będzie informowanie konsumenta o konieczności aktualizacji środowiska cyfrowego oraz zabezpieczeń dla zachowania zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku, obowiązek wykazania przekazania informacji będzie spoczywał na przedsiębiorcy a prawo przewiduje tylko kilka sytuacji umożliwiających wyłączenie jego odpowiedzialności. Warto zatem zwrócić uwagę na komunikaty przekazywane konsumentom a także na postanowienia regulaminów w serwisach internetowych. Wprowadzenie aktualizacji, w szczególności przy treści lub usłudze cyfrowej o charakterze ciągłym, będzie możliwe tylko wówczas jak umowa/regulamin to przewidują. 

Warto także podkreślić, że wszelkie komunikaty kierowane do konsumentów, powinny być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. 

Zmiany w prawie spowodowane implementacją przepisów unijnych wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r. Jest to zatem ostatni dzwonek, aby wprowadzać poszczególne zmiany w swoich serwisach internetowych. Zachęcamy do zaglądania na stronę MKZ Partnerzy, gdzie publikujemy pomocne informacje. W przypadku pytań lub wątpliwości co do prawidłowości treści regulaminów lub komunikatów kierowanych do konsumentów usług cyfrowych, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Autor: r. pr. Anna Sobocińska

Obraz 3D Animation Production Company z Pixabay

Polecamy również – Implementacja Dyrektywy DAC7: Nowe przepisy dla rynku e-commerce