WAŻNE ZMIANY DOTYCZĄCE INTERNETOWYCH SERWISÓW WIDEO KOMENTUJE RADCA PRAWNY KATARZYNA KOSICKA-POLAK, PARTNER W KANCELARII MKZ PARTNERZY

Sejm RP uchwalił w ostatni piątek ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii. Poza modyfikacjami dotyczącymi m.in. czasu emisji reklam, wprowadza ona objęcie przepisami ustawy o radiofonii i telewizji tzw. „platform udostępniania wideo”, co będzie się wiązało z nałożeniem na nie pewnych konkretnych obowiązków. Ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie mogą do niej zostać wprowadzone poprawki.

Zmiana ustawy ma służyć uregulowaniu działalności takich stron, wobec ich zwiększającego się wpływu na społeczeństwo, w tym osoby małoletnie. Przede wszystkim, nowelizacja wprowadza definicję „platform udostępniania wideo”. Mają to być serwisy, których „podstawowym celem lub zasadniczą funkcją tej usługi lub jej dającej się oddzielić części jest dostarczanie ogółowi odbiorców w celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych audycji, wideo stworzonych przez użytkowników lub innych przekazów, za które dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności redakcyjnej, ale o sposobie zestawienia których dostawca ten decyduje, w tym automatycznie lub za pomocą algorytmów, w szczególności przez eksponowanie, flagowanie i sekwencjonowanie”.

Ustawa w obecnym kształcie nakłada na dostawców platform udostępniania wideo m.in. następujące obowiązki:

a) ochrony małoletnich przed dostępem do treści mogących zagrozić ich rozwojowi poprzez oznaczanie ich zgodnie z rozporządzeniem KRRiT;

b) umożliwiania użytkownikom zgłaszania takich treści poprzez odpowiednie narzędzia – wymóg odpowiedzi w ciągu 48 godzin od zgłoszenia;

c) przestrzegania przepisów ustawy o radiofonii i telewizji dotyczących publikowania przekazów handlowych;

d) ustanowienia regulaminu zawierającego w szczególności:

– sposób oznaczania treści przeznaczonych dla poszczególnych grup wiekowych,

– zasady umieszczania przekazów handlowych,

– sposób zgłaszania zabronionych treści,

– kryteria dokonywania oceny zgodności materiałów z samym regulaminem,

– informacje dotyczące możliwości składania skarg na rozstrzygnięcia dostawcy platformy udostępniania wideo (dotyczące głównie zablokowania możliwości publikacji treści przez poszczególnych użytkowników),

– informacje o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych użytkowników platformy udostępniania wideo;

e) przechowywania kopii treści publikowanych na platformie przez 28 dni od ich usunięcia,

f) informowania użytkowników o ich wskazanych prawach i obowiązkach oraz wskazanych prawach i obowiązkach dostawcy platformy (np. dotyczących możliwości zgłaszania zabronionych treści).

Ustawa, w zakresie opisywanych przepisów, ma wejść w życie z dniem 1 listopada 2021 roku.