Uważaj na doręczenia – skutecznie złożone oświadczenia woli w czasie epidemii.

Nowa tzw. tarcza antykryzysowa 2.0. wprowadza istotne regulacje dotyczące skuteczności złożenia oświadczeń woli. W dniu 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z art. 98 tej ustawy „Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów”.

Regulacja ta będzie odnosić się m.in. do tak ważnych oświadczeń woli jak wypowiedzenia umów cywilnoprawnych np. najem, dzierżawa czy leasing, wypowiedzenia umów o pracę lub warunków pracy lub płacy, oświadczenia o odstąpieniu od umów, oświadczenia o skorzystaniu z określonych uprawnień np. z tytułu rękojmi oraz innych oświadczeń, od których umowa uzależnia wywołanie określonych skutków doniosłych dla jej stron.

Zgodnie z wprowadzonym art. 98 ustawy jeśli takie oświadczenia woli zostaną wysłane pocztą, a termin ich odbioru przypadł w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, oświadczenia takie nie będą mogły zostać uznane za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Dopiero po zakończeniu tego okresu oświadczenie takie, będzie mogło być uznane za złożone.

Ustawa wymienia sytuacji, do których powyższa regulacja nie będzie miała zastosowania. Są to:

– postępowania w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;

– postępowania, o których mowa w dziale III B ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa,

– postępowania dotyczące kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

– przesyłki wysłane do oraz wysłane przez sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego.

W innych przypadkach, jeśli chcemy mieć pewność o skutecznym doręczeniu przesyłki zawierającej oświadczenie woli, rekomendowane jest składnie takich oświadczeń osobiście lub przesyłką kurierską.