UOKiK o nieprawidłowym działaniu serwisów streamingowych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał komunikat, w którym informuje o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie serwisów internetowych oferujących transmisje na żywo, m.in. meczów, co nie jest bez znaczenia w czasie mistrzostw świata w Katarze. Dotyczy on problemów klientów tych platform z dostępem do oferowanych treści wynikających z usterek technicznych. Organ weryfikuje, czy nie doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. 

Wszczęcie postępowania związane jest z licznymi skargami, które wpłynęły do Organu od niezadowolonych konsumentów, którzy pomimo wykupienia stosownego abonamentu nie mogli w sposób niezakłócony obejrzeć transmisji oferowanych przez właścicieli tych platform. Problemy dotyczyły m.in. płynności dźwięku, przerw na buforowanie przekazu i zatrzymywania się obrazu. Wynikały one prawdopodobnie z przeciążenia serwerów spowodowanego dużym zainteresowaniem klientów wybranymi transmisjami, co mogło spowodować przekroczenie możliwości technicznych operatorów serwisów. 

Wysoka jakość streamingu

Dodatkowe zastrzeżenia konsumentów formułowane w korespondencji z UOKiK dotyczą nieprawidłowego, w ich opinii, rozpatrywania reklamacji. Przedsiębiorcy, odrzucając roszczenia klientów, wskazywali na użycie nieodpowiedniej przeglądarki, czy też słabość łącza internetowego, z którego korzystał konsument lub posługiwanie się sprzętem o parametrach nieodpowiadających wymaganiom operatora platformy. W dodatku, nawet w przypadku uwzględnienia reklamacji, jedyną formą rekompensaty było obniżenie o maksymalnie 25 proc. opłaty abonamentowej za dostęp do platformy w następnym miesiącu. 

Prezes UOKiK w treści komunikatu wskazał, że w sytuacji, w której na swojej stronie internetowej przedsiębiorca informuje o transmisji w „bardzo wysokiej jakości streamingu”, to po jego stronie spoczywa ciężar zapewnienia odpowiedniej infrastruktury (np. serwerów o przepustowości umożliwiającej obsługę wszystkich klientów zainteresowanych daną transmisją). Jednocześnie stwierdził on również, że świadczenia udzielane konsumentom w wyniku uwzględnienia ich reklamacji powinny odpowiadać szkodzie wyrządzonej niewykonaniem zakupionej usługi i być z nimi uzgodnione, nie zaś narzucane w sposób jednostronny.

Treści i usługi cyfrowe

Warto w tym miejscu zauważyć, iż 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy ustawy o prawach konsumenta, implementujące Dyrektywę nr 2019/770 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych. Wprowadzone zostaną m.in. pojęcia „umowy o dostarczanie treści cyfrowej” oraz „niezgodności treści cyfrowej z umową”. Uregulowane zostaną obowiązki przedsiębiorców dostarczających takie treści, będzie także obowiązywać domniemanie odpowiedzialności przedsiębiorcy za niezgodność. Oferujący takiego rodzaju usługi będzie musiał wykazać, że w sposób jasny i zrozumiały poinformował konsumenta o wymaganiach technicznych, których spełnienie jest konieczne do prawidłowego korzystania z treści cyfrowych. 

Nowe regulacje mają w sposób skuteczniejszy zabezpieczać interesy konsumentów korzystających z różnego rodzaju produktów lub usług w środowisku cyfrowym, również tych, których dotyczy wszczęte niedawno przez Prezesa UOKiK postępowanie. Niektóre przepisy budzą jednak pewne wątpliwości interpretacyjne i niewykluczone, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikuje stosowne wytyczne mające służyć jednolitej wykładni i stosowaniu nowego prawa.

Autor:  aplikant radcowski Jakub Szmelcer

Czytaj rownież – Rekomendacje Prezesa UOKiK dla influencerów dotyczące oznaczania treści sponsorowanych