SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE WYDAŁ WAŻNE ORZECZENIE DOTYCZĄCE WAKACJI KREDYTOWYCH

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał ważne orzeczenie dla tych, którzy w obawie przed skutkami pandemii COVID-19 podpisali porozumienie dotyczące odroczenia spłaty kredytu. Sąd zakazał Santander Bank Polska S.A. stosowania tzw. klauzuli niesporności i klauzuli salda w zawieranych aneksach do umów kredytowych. To szczególnie ważne dla wszystkich, którzy podpisali porozumienia, nie mając świadomości jakie niesie to konsekwencje

Wyrok na razie jest nieprawomocny i nie opublikowano jego pisemnego uzasadnienia. Mimo tego, rozstrzygnięcie może mieć duże znaczenie dla wszystkich kredytobiorców. Wyrok będzie stanowił argument pozwalający na odparcie stanowiska banków dotyczącego wyrażonej zgody na całość postanowień umowy kredytowej i akceptacji kwoty wyliczonego przez bank zadłużenia. Może on również powstrzymać innych kredytodawców przed umieszczaniem podobnych klauzul w innych tego typu dokumentach

Pozew w tej sprawie został złożony przez Rzecznika Finansowego. Żądał on nakazania zaniechania stosowania tzw.  klauzuli niesporności i klauzuli salda oraz nałożenia obowiązku opublikowania stosownego oświadczenia dotyczącego stosowania niedozwolonych praktyk na stronie internetowej banku.

Spór dotyczy szczególnych postanowień aneksów do umów kredytowych. Były one zawierane przez klientów banku, którzy w związku z pojawieniem się epidemii koronawirusa i jej zaistniałymi skutkami mieli problemy ze spłatą aktualnie wymaganych rat. Kredytodawcy wyrażali zgodę na odroczenie spłat na zasadach określonych w podpisywanym porozumieniu. Poza samą zgodą, zawierały one 2 postanowienia będące przedmiotem prowadzonego postępowania sądowego.

Pierwsze miało służyć potwierdzeniu uznania długu przez klienta i zapobiec jego ewentualnemu kwestionowaniu w przyszłości, choćby w kontekście żądań stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Mogłoby to również stanowić argument w już toczących się procesach sądowych związanych z tą problematyką. Drugie z kwestionowanych postanowień miało w założeniu chronić banki przed żądaniem ponownego wyliczenia należności i tym samym – ewentualnego zwrotu nadpłaconej kwoty kredytu. Dotyczy to głównie kredytów walutowych, w szczególności – we frankach szwajcarskich.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok uwzględniający w całości żądania Rzecznika Finansowego. Nakazał zaniechanie zamieszczania w aneksach do umów takich postanowień, jak również zobowiązał do opublikowania na stronie internetowej banku komunikatu o stosowaniu nieuczciwych praktyk mogących stanowić w postępowaniach sądowych potwierdzenie ważności umowy kredytowej i braku klauzul niedozwolonych.

Komentował: aplikant radcowski Jakub Szmelcer