REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A REGULACJE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Jesteś stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego UWAGA ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą”) daje ci pewne UPRAWNIENIA, ale nakłada też na ciebie OBOWIĄZKI.

Ustawa zobowiązuje strony umowy do informowana się nawzajem i niezwłocznie o wystąpieniu okoliczności związanych z COVID-19 a mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. Za takie okoliczności uważa się między innymi: braki kadrowe, wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktów, trudności w dostępie do sprzętu lub realizacji usług transportowych.

Do ww. informacji należy dołączyć stosowne oświadczenia lub dokumenty potwierdzające te okoliczności .

Po otrzymaniu ww. informacji druga strona umowy zobligowana jest do wypowiedzenia się w terminie 14 dni co do zaistniałych okoliczności i ich oceny pod kątem wpływu na należyte wykonanie umowy.

W przypadku uznania przez zamawiającego, że dane okoliczności mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może on dokonać w uzgodnieniu z wykonawcą zmiany umowy w zakresie np. terminu jej wykonania, czasowego zawieszenia stosowania, zamiany sposobu wykonania, zmiany zakresu świadczenia i zmiany wynagrodzeni (wzrost wynagrodzenia nie może przekroczyć wartość pierwotnej umowy).

Ustawa wskazuje, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

Ustawa wyłącza odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jeżeli zamawiający nie ustali lub nie będzie dochodził należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19. Ustawa reguluje również, iż w ww. zamawiający nie popełnia przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym (art. 296 § 1 -4 Kodeksu karnego).