Precedensowy wyrok dla klienta kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 września 2017 roku Kancelaria z sukcesem reprezentowała swojego klienta – jednego z prekursorów w branży reklamy wielkoformatowej, w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Sprawa dotyczyła jednego z najbardziej rozpoznawanych przez mieszkańców Warszawy reklamowego nośnika LED znajdującego się w centrum miasta. Spór pomiędzy inwestorem a organami, dotyczący nośnika reklamowego (początkowo sprawa toczyła się przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, a następnie przed nadzorem budowlanym) trwał od niespełna 10 lat, z czego władze miasta, nie mając ku temu podstaw merytorycznych, korzystały z wszelkich dostępnych środków, aby pozbawić inwestora możliwość realizowania kampanii reklamowych, pomimo uzyskania przez niego wszystkich wymaganych przepisami prawa budowlanego zgód.

Ostatni etap, zakończony wydaniem korzystnego dla naszego Klienta wyroku, prowadzony był w ramach postępowania nadzwyczajnego – stwierdzenia nieważności prawomocnej decyzji, wszczętego z urzędu przez organ administracji centralnej. W ustnym uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Kancelarii wyrażone we wniesionej skardze, czym zakończył długi proces związany z legalizacją obiektu budowlanego.

W imieniu Kancelarii sprawę prowadziła Radca prawny Katarzyna Kosicka-Polak – Partner Kancelarii MKZ Partnerzy.