Prace nad powstaniem „Tarczy Antykryzysowej” dla przedsiębiorców

Po zakończeniu zwołanego na dziś posiedzenia Rady Gabinetowej Premier przedstawił opracowane przez rząd i Prezydenta we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwem Finansów propozycje dotyczące tzw. „Tarczy Antykryzysowej” dla przedsiębiorców oraz gospodarki w związku z panującą obecnie pandemią. Należy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy nie ma szczegółowych regulacji prawnych, które by statuowały wspomnianą „Tarczę”. Udostępniono jednak ogólne założenia projektu. I tak:

zaproponowany pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, którego szacowana wartość wyniesie 212 mld zł, składa się z pięciu filarów:

Pierwszy filar dotyczy bezpieczeństwa pracowników. W celu ochrony pracowników przed utratą pracy oraz wprowadzenia działań osłonowych na rynku pracy dla pracodawców przewidywane jest pokrycie przez państwo 40% wysokości wynagrodzenia (do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej), a drugie 40% ma pokryć pracodawca – jeśli zostaną spełnione przez przedsiębiorcę odpowiednie kryteria. Dopłaty do wynagrodzeń mają być przyznawane niezależnie od formy zatrudnienia. W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło) prowadzących własną działalność gospodarczą zapowiedziana została możliwość wypłaty środków do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia.
Ponadto przewidziana jest prolongata rat kredytowych czy obciążeń finansowych wynikających ze zużycia mediów, przedłużenie obowiązywania zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie w przypadku wydłużenia okresu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków. Dodatkowo UOKiK i podobne urzędy mają czuwać nad cenami, które znacznie wzrosły w ostatnim w czasie, by zapobiegać zjawisku żerowania na pandemii.

Drugi filar stworzony został dla ochrony przedsiębiorców. W tym celu przewidziano zwiększenie do 80% gwarancji kredytowych udzielanych przez BGK. Rozwiązaniem tym zostaną objęte zarówno kredyty już zaciągnięte, jak i te, o które przedsiębiorcy dopiero wystąpią. Mikrofirmy będą mogły uzyskać pożyczki do 5 tys. zł, przewidziano także finansowanie leasingu operacyjnego dla spedycji oraz pakiet płynnościowy dla banków, by uniknąć sytuacji, w której w bankach i bankomatach zabrakłoby pieniędzy. Pakiet ma zawierać również możliwość odroczenia lub rozłożenia składek na ZUS bez ponoszenia opłaty prolongacyjnej, prawo do rozliczenia całości tegorocznej straty w przyszłym roku oraz zniesienie czasowe kar za opóźnienia w realizacji kontraktów wygranych w przetargach publicznych. Dodatkowo w ramach tego filaru mają się znaleźć inne sposoby finansowania płynności firm przez instytucje z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, takie jak kredyty, dopłaty, ubezpieczenia, a nawet przekazywanie kapitału.

Trzeci filar dotyczy służby zdrowia. Rząd zamierza przeznaczyć 7,5 mld zł dodatkowych środków na jednoimienne szpitale zakaźne, sprzęty ochronne i aparaturę medyczną.

Czwarty filar odnosi się do bezpieczeństwa środków, czyli depozytów, lokat, płatności, wpłat i wypłat. W tym celu rząd zamierza przeznaczyć 70,3 mld zł.

Piąty filar przewiduje ochronę inwestycji publicznych. Ma być klasycznym impulsem inwestycyjnym po stronie państwa w postaci funduszu co najmniej 30 mld zł na drogi samorządowe, cyfryzację, ochronę środowiska, modernizację szkół i szpitali.

Projekt ustawy wprowadzającej pakiet antykryzysowy, który zawierać będzie szczegółowe regulacje wprowadzające w życie wyżej opisane założenia, ma być gotowy jeszcze w tym tygodniu.