O WYNIKU SPRAWY NIE ZAWSZE DECYDUJE BIEGŁY. Prace wykonane poza umową winny zostać opłacone mimo braku stosownego aneksu do umowy.

W dniu 2 października 2017 roku nasza Kancelaria uzyskała dla swojego Klienta korzystne rozstrzygnięcie sprawy w procesie o zapłatę za roboty budowlane, w tym prace dodatkowe, mimo skrajnie niekorzystnej opinii biegłego sądowego. Zasądzona kwota przekracza 70 tysięcy złotych i obejmuje odsetki za opóźnienie. Proces dotyczył roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za prace budowlane wykonane w ramach zawartej przez Strony umowy i prace dodatkowe realizowane w wysokiej klasy salonie kosmetycznym. Postępowanie w sprawie trwało od 2012 roku. W postępowaniu strona pozwana podniosła m.in. zarzut wadliwego wykonania przedmiotu umowy i domagała się obniżenia ceny, przedstawiając na tę okoliczność dowody w postaci opinii rzeczoznawców. Z uwagi na to, że między stronami toczy się jeszcze jedno postępowanie w przedmiocie zapłaty za inny fragment prac wykonanych w oparciu o odrębną umowę, gdzie przeprowadzono dowód z opinii biegłego, strona pozwana wnosiła o przeprowadzenie dowodu z tej opinii i uwzględnienie wniosków tam zawartych. Opinia ta była dla naszej Klientki bardzo niekorzystna i zawierała szereg uwag co do staranności wykonawcy i stosowanych przez niego standardów. W obu postępowaniach podważaliśmy kwalifikacje biegłej do jej sporządzenia, sposób przeprowadzenia oględzin lokalu, jak również podstawy wysnutych wniosków. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie podzielił nasze uwagi i przy ustalaniu stanu faktycznego nie wziął pod uwagę dowodu z opinii biegłego oraz pominął jego zeznania złożone w toku postępowania. W uzasadnieniu wskazał bowiem, że opinia ta była sporządzana na okoliczność prawidłowości wykonania elementów niebędących przedmiotem rozpatrywanej sprawy. Sąd nie wziął pod uwagę zeznań biegłej uznając, że nie korespondują one z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.

Dodatkowo, Sąd rozpoznający sprawę uwzględnił roszczenie powódki o zapłatę wynagrodzenia za prace dodatkowe wykonane przez powódkę na rzecz pozwanych, mimo że umowa zawarta między stronami przewidywała, że wynagrodzenie za prace dodatkowe wymaga uprzedniego zaakceptowania w drodze aneksu do umowy. Aneksy nie były jednak zawierane. Zdaniem Sądu fakt wykonania prac dodatkowych nie budził jednak wątpliwości. Sąd prawidłowo ustalił, że dochodziło do częstych zmian w stosunku do projektu wykonawczego, a zmiany te były komunikowane przez pozwane bądź ustalane na budowie. Sąd w uzasadnieniu zaznaczył, że materiał dowodowy w sprawie wskazuje na zmianę w zakresie pactum de forma i zgodne odstąpienie przez strony od trybu wynikającego z umowy, poprzez bezpośrednie ustne lub mailowe zlecanie prac dodatkowych przez pozwane. Potwierdziły to zeznania świadków, jak również korespondencja pisemna i  e-mail kierowana do powódki przez pozwane.

Wyrok jest nieprawomocny. Cieszymy się jednak, że po tylu latach nasza Klientka otrzymała korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, mimo licznych zarzutów strony pozwanej, które Sąd naszym zdaniem prawidłowo odrzucił przy wyrokowaniu.