Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych ułatwiająca zdalne zarządzanie spółkami

Obecna wyjątkowa sytuacja epidemiologiczna wpływa na każdą sferę stosunków prawno-gospodarczych, w tym również na bieżące zarządzanie spółkami. Kodeks spółek handlowych wymaga, aby organy spółki, w szczególności zarząd oraz rada nadzorcza podejmowały decyzje osobiście (na przykład art. 222 k.s.h.), chyba że w umowie spółki przewidziano możliwość podejmowania uchwał w sposób zdalny.

W obecnej sytuacji o rzeczywiste spotkanie coraz trudniej, szczególnie w sytuacji, gdy członkami zarządu lub rady nadzorczej są obcokrajowcy, którzy nie mają możliwości wjazdu na teren Polski. Wobec powyższego niektóre spółki (te, w których umowach bądź statutach nie przewidziano możliwości zdalnego głosowania nad uchwałami) są sparaliżowane, ponieważ ich organy nie mają możliwości podjęcia decyzji.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, Ministerstwo Aktywów Państwowych, a dokładnie Komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego działająca przy Ministerstwie Aktywów Państwowych zaproponowała nowelizację przepisów kodeksowych. Istotą nowelizacji jest odwrócenie obowiązującej obecnie zasady dotyczącej podejmowania decyzji – w każdej spółce kapitałowej dopuszczalna będzie zdalna komunikacja przez radę nadzorczą oraz zarząd, w tym podejmowanie wszelkich uchwał, chyba że umowa lub statut spółki będzie wskazywał inaczej.

Abstrahując od faktu, że takie rozwiązanie znacząco ułatwi zarządzanie spółkami w dobie pandemii należy stwierdzić, iż jest ono również postulowanym od dawna dostosowaniem przepisów kodeksowych do realnych potrzeb przedsiębiorców. Obecnie zdalne formy porozumiewania się, takie jak na przykład wideokonferencje są standardem, wobec czego konieczność osobistego pojawiania się na posiedzeniach rady nadzorczej czy też zarządu uznać trzeba za anachronizm.

Na dzień dzisiejszy prace nad nowelizacją w Ministerstwie Aktywów Państwowych zostały zakończone, tak więc należy spodziewać się, że w najbliższym czasie zostaną one wprowadzone do porządku prawnego.