Likwidacja spółki komandytowej nie musi trwać 6 miesięcy 

Chociaż żaden przepis nie przewiduje minimalnego okresu trwania likwidacji w spółkach komandytowych, nierzadko w świadomości likwidatorów mylnie panuje przekonanie, że spółka komandytowa nie może zostać wykreślona przed upływem sześciu miesięcy od rozpoczęcia jej likwidacji. 

Prawdopodobnie u podstaw wyżej wymienionego przekonania leży skojarzenie z art. 286 § 1 KSH, który przewiduje, że podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Przepis ten dotyczy jednak wyłącznie spółki kapitałowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odwołuje się on dodatkowo do daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli – chodzi tu o datę publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (dalej: MSiG), które następuje na skutek złożenia z inicjatywy likwidatorów odrębnego wniosku do MSiG o publikację ogłoszenia o przygotowanej przez Spółkę treści. KSH nie przewiduje analogicznego wymogu w stosunku do spółek komandytowych. 

Powyższe oznacza, że czas likwidacji spółki komandytowej zależy jedynie od terminu wykonania czynności likwidacyjnych przez likwidatorów (w przypadku rozwiązania spółki poprzez przeprowadzenie likwidacji) i przygotowania przez księgowość spółki odpowiednich dokumentów finansowych, umożliwiających końcowe jej rozliczenie. Jest to znaczne uproszczenie procedury likwidacyjnej w porównaniu do likwidacji spółki kapitałowej, w tym wspomnianej wyżej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Dodatkowo warto zauważyć, że w świetle obowiązujących przepisów, tj. art. 67 § 1 KSH dotyczącego co prawda spółki jawnej, lecz stosowanego odpowiednio na podstawie art. 103 § 1 KSH do spółki komandytowej, możliwe jest uregulowanie w umowie spółki procedury zastępującej likwidację spółki komandytowej. W praktyce takie rozwiązanie oznacza, że zamiast wyznaczania likwidatora, który byłby osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie czynności umożliwiających wykreślenie spółki, wprowadzona zostaje procedura zastępcza określona przez wspólników, z zachowaniem ich dotychczasowych funkcji, aż do wykreślenia spółki.

Z chęcią rozwiejemy Państwa wątpliwości dotyczące likwidacji spółek – zachęcamy do kontaktu z działem Prawo Gospodarcze.

Autor: Katarzyna Piątkowska, aplikant radcowski w kancelarii MKZPartnerzy.