Koniec z nakazem zapłaty bez badania okoliczności?

Dotykający posiadaczy kredytów frankowych i uznany przez TSUE za niezgodny z prawem UE przepis może wreszcie zniknąć z polskiego prawa. W skierowanym do Sejmu projekcie nowelizacji k.p.c. jest uchylony – pisze Paweł Michalak, partner i radca prawny w MKZ Partnerzy w  „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

(…)

Wydanie nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych za krzywdzące dla konsumenta uznał również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odpowiedział na pytanie prejudycjalne Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich (sprawa C‑632/17). Chodziło o sytuację, w której bank domagał się wydania nakazu zapłaty w stosunku do kredytobiorcy niespłacającego rat kredytu.

Do pozwu został dołączony – zgodnie z art. 485 par. 3 k.p.c. – wyciąg z ksiąg bankowych podpisany przez osoby upoważnione do składania oświad‑czeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku, opatrzony jego pieczęcią, a także dowód doręczenia klientowi wezwania do zapłaty.

Pytanie prejudycjalne do TSUE

Kierujący pytanie prejudycjalne do TSUE sąd rejonowy zastanawiał się, czy w omawianej sytuacji kredytobiorca ma możliwość skorzystania z praw, jakie gwarantuje mu europejskie prawo konsumenckie. Zgodnie z przepisami k.p.c. sądowi nie przekazano bowiem informacji na temat istniejącego między kredytobiorcą a kredytodawcą stosunku prawnego, ponadto ciężar dowodu został przeniesiony na klienta.

Czytaj więcej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.