Kolejne kroki Prezesa UOKiK wobec influencerów

W opublikowanym komunikacie Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, poinformował o wszczęciu postępowań w przedmiocie stwierdzenia zaistnienia nieuczciwych praktyk rynkowych przez 4 podmioty. Postawione zarzuty przez ten organ dotyczą nieprawidłowego oznaczania materiałów reklamowych w mediach społecznościowych.

 

Jest to kolejny etap podjętej przez UOKiK kampanii zmierzającej do wyegzekwowania od twórców publikujących treści w mediach społecznościowych obowiązku klarownego oznaczania treści sponsorowanych przez podmioty trzecie. Dotąd postępowania były prowadzone w sprawie samego zjawiska a nie przeciw konkretnym osobom.

 

Postanowienie Prezesa UOKiK dotyczy: spółki zajmującej się sprzedażą suplementów diety oraz trzem osobom, którym podmiot ten zlecił zamieszczanie treści promujących produkty tej spółki. Sponsorowane posty były opatrywane hashtagami zawierającymi nazwę marki oraz litery „ad”, oznaczające po angielsku reklamę. Organ, w toku przeprowadzonych czynności ustalił, że takie nieprecyzyjne sformułowania wynikały z zaleceń firmy, której produkty były w ten sposób reklamowane. Co więcej, reklamodawca powoływał się w korespondencji z współpracującymi podmiotami na „mocne zainteresowanie UOKiK poczynaniami influencerów na portalach Social Media”.

 

W swoim stanowisku Prezes UOKiK stanowczo zaznaczył, że takie zalecenia nie zwalniają influencerów z odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego oznaczania treści sponsorowanych. Przypomniał wydane wcześniej zalecenia dotyczące informowania o takich materiałach w sposób jednoznaczny, czytelny i zrozumiały. Proponowanymi oznaczeniami są: „reklama”, „materiał sponsorowany” itp., nie zaś określenia wieloznaczne, takie jak np. „współpraca”.

 

Jedna z osób, której dotyczy to postanowienie stwierdziła, że nie rozumie motywów organu, albowiem obserwatorzy profilu w jej przekonaniu mieli pełną świadomość, że reklamowana firma jest jej sponsorem, a przepisy w tej materii są nie dość jasne. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że kwestia ta jest uregulowana w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Przepis art. 6 ust. 3 pkt 2) tej ustawy spośród takich praktyk wymienia wprowadzenie konsumentów w błąd poprzez nieujawnienie handlowego celu danej praktyki, jeżeli nie wynika on jednoznacznie z okoliczności i jeżeli potencjalnie powoduje podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Tak można zatem kwalifikować zaniechanie poinformowania o np. sponsorowanym charakterze danego wpisu, który mógłby wpłynąć na fakt kupienia przez niego danego produktu lub usługi.

 

Wszczęte właśnie postępowanie może zakończyć się wydaniem decyzji nakładającej na podmioty nią objęte karę w wysokości do 10 procent obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary. Podstawę do takiego rozstrzygnięcia stanowi przepis art. 106 pkt 4) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

autor: Jakub Szmelcer, Aplikant radcowski