INSTRUMENTY FINANSOWE ZASZYTE W KREDYTACH FRANKOWYCH

Od czasu przełomowego dla frankowiczów orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. – zainteresowanie w sprawie pozwów przeciwko bankom wzrasta. Pojawiają się kolejne, mocne argumenty potwierdzające słuszność roszczeń kredytobiorców. Ostatnim jest jedno z orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym stwierdzono, że w umowach kredytowych mBank ukrył instrument finansowy CIRS..

Sąd Okręgowy stwierdził, że standardowa umowa kredytu waloryzowanego do CHF zawarta z mBank S.A., zawiera w sobie elementy konstrukcyjne analogiczne do instrumentu finansowego, jakim jest swap walutowo-procentowy (CIRS). CIRS jest instrumentem rynku kapitałowego zaliczanym do grupy instrumentów finansowych, których cena jest zależna od ceny instrumentu bazowego. Transakcja CIRS jest wykorzystywana przede wszystkim do zabezpieczania przed ryzykiem kursu walutowego/stopy procentowej portfela kredytów. Instrument CIRS służy także do spekulacji, przede wszystkim na rynku walutowym.

Tyle teorii, ale co to oznacza dla kredytobiorców? Otóż Sąd stwierdził, że taka umowa wykorzystująca konstrukcję CIRS jest nieważna jako czynność mająca na celu obejście ustawy oraz sprzeczna z zasadami współżycia społecznego ponieważ pozwany bank zawarł w umowie kredytu instrument finansowy, nie wskazując tego wprost w umowie kredytu. Bank nie poinformował kredytobiorców o fakcie zawarcia w umowie kredytu ww. instrumentu finansowego, nie wytłumaczył im ryzyka z tym związanego, a także nie zabezpieczył swoich klientów w jakikolwiek sposób przed ryzykiem walutowym.

Powyższe oznacza zatem, że pozwany Bank nie spełnił wymogów informacyjnych nałożonych na niego przez implementację Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych (tzw. MIFID).

Najbliższe tygodnie oraz zbliżający się termin (13 kwietnia 2021 r.) wydania przez Sąd Najwyższy uchwały dotyczącej sześciu zagadnień prawnych w sprawie kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych, pozwalają przypuszczać, że okres wiosenny będzie bardzo intensywny w zakresie spraw frankowych. Kancelaria MKZ Partnerzy od lat z powodzeniem reprezentuje frankowiczów w sporach z bankami.