Dobre wieści dla frankowiczów

Rzecznik Generalny TSUE wydał pozytywną dla kredytobiorców opinię w sprawie rozliczenia kosztów kapitału po unieważnieniu przez sąd umowy kredytowej, z powodu występowania w niej nieuczciwych klauzul (C‑520/21).

Zgodnie z nią bank może się domagać od klienta zwrotu wypłaconego kapitału. Kredytodawca nie może natomiast żądać żadnych dodatkowych świadczeń. Jednocześnie kredytobiorca, jeżeli sąd krajowy uzna to za zasadne, może domagać się takich świadczeń.

Stanowisko Rzecznika Generalnego TSUE było bardzo długo wyczekiwane i jest bardzo dobrą wiadomością dla kredytobiorców. Co do zasady opinia Rzecznika Generalnego nie jest dla TSUE wiążąca, niemniej jednak TSUE wydając orzeczenie bardzo często opiera się właśnie na tej opinii. Wyżej wymienione stanowisko potwierdza, że banki będą musiały przygotować się na konsekwencje wprowadzania do obrotu prawnego umów zawierających abuzywne postanowienia.

W odpowiedzi na pytanie polskiego sędziego, rozpatrującego sprawę Arkadiusza Szcześniaka przeciwko jednemu z polskich banków, Rzecznik Generalny odniósł się do art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. We wniosku podsumowującym rozważania stwierdził:

 „W świetle powyższych rozważań proponuję Trybunałowi, by na pytanie przedstawione przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Polska) odpowiedział następująco:

1)      Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że:

nie stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą w przypadku uznania, iż umowa kredytu zawarta przez konsumenta i bank jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, konsument, oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie tej umowy oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, może w następstwie takiego uznania domagać się od banku także dodatkowych świadczeń. 

Do sądu krajowego należy ustalenie, w świetle prawa krajowego, czy konsumenci mają prawo dochodzić tego rodzaju roszczeń, oraz, jeżeli tak jest, rozstrzygnięcie o ich zasadności.

2)      Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że:

stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą w przypadku uznania, iż umowa kredytu zawarta przez konsumenta i bank jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, bank, oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie tej umowy oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, może w następstwie takiego uznania domagać się od konsumenta także dodatkowych świadczeń”.

Fragment opinii Rzecznika Generalnego TSUE – czytaj więcej na curia.europa.eu

Tak zdecydowana opinia Rzecznika Generalnego TSUE na pewno ułatwi kredytobiorcom frankowym wygrywanie sporów sądowych z bankami. Zachęcamy Państwa do konsultacji, w czasie których przeanalizujemy czy w umowie kredytowej znajdują się klauzule aubuzywne – mkzpartnerzy.pl/kontakt/

Autor: Katarzyna Ignatowicz-Dębska, radca prawny, lider MKZPartnerzy