Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – terminy dokonywania wpisów beneficjentów

Ważna informacja dla przedsiębiorców: strona internetowa Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, za pośrednictwem której możliwe jest bezpłatne zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych, w ostatnim czasie dręczona jest różnymi awariami. Usterki zostały już co prawda usunięte, ale wywołały wiele wątpliwości interpretacyjnych co do obowiązkowego terminu dokonywania wpisów beneficjentów.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: Rejestr; CRBR) funkcjonuje od dnia 13 października 2019 roku na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa). Obowiązkiem dokonywania wpisu do Rejestru zostały obarczone osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Warto doprecyzować, że chodzi o spółki wymienione w Kodeksie prawa handlowego takie jak:

– spółki jawne;
– spółki komandytowe i komandytowo akcyjne;
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
– spółki akcyjne (za wyjątkiem spółek publicznych);

Począwszy z dniem 1 marca 2020 roku obowiązek wpisu będzie dotyczył również prostych spółek akcyjnych. Obowiązkiem każdej ze spółek jest wskazanie beneficjenta rzeczywistego na podstawie umowy spółki, statutu bądź rejestru. W praktyce beneficjentami rzeczywistymi są osoby, które:

– są udziałowcami bądź posiadają prawo własności stanowiące więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w spółce;
– dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki
– sprawują kontrolę nad spółką i przysługuje im prawo własności stanowiące więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji.

Pierwotnym terminem, do którego można było dokonywać zgłoszeń był dzień 13 lipca 2020 roku. Na skutek awarii serwerów i czasowego braku dostępu do strony internetowej, Ministerstwo Finansów zdecydowało się przedłużyć termin do 14 lipca. Jednakże przedłużenie terminu o jeden dzień nie było wystarczające do usunięcia skutków usterki, dlatego zdecydowano się na kolejne przesunięcie terminu tym razem do czasu ogłoszenia przez Ministerstwo, oficjalnego komunikatu.

W dniu dzisiejszym tj. 16.07.2020 r. na rządowej stronie Ministerstwa Finansów zamieszczono komunikat nr 20 w sprawie usunięcia zakłóceń pracy systemu CRBR. Uregulowano kwestie terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 oraz art. 195 ustawy w ten sposób, że do ich biegu nie wlicza się czasu wystąpienia zakłóceń w dniach od 13 do 16 lipca 2020 r.

Jednocześnie wskazano, że od dnia 17 lipca 2020 r. termin dokonywania zgłoszeń biegnie dalej zatem ostateczny termin przesłania zgłoszeń do CBRB przez spółki widniejące w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 13 października 2019 roku upływa z końcem dnia 17 lipca 2020 roku.

Warto zaznaczyć, że za niedochowanie terminu do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych grozi kara administracyjna nakładana przez Ministerstwo Finansów w maksymalnej wysokości do 1 miliona złotych. Zgłaszająca spółka odpowiada również za prawidłowość danych przedstawionych w zgłoszeniu. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia art. 233 Kodeksu Karnego przewiduje karę pozbawienia wolności do lat ośmiu.