Zmiany w prawie konsumenckim

Informujemy, że 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie zmiany w prawie konsumenckim. Nowelizacja obejmuje ustawy: Kodeks Cywilny i Ustawę o prawach konsumenta.

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych ww. nowelizacją będzie rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorcę zawierającego umowę nie należącą do przedmiotu jego działalności gospodarczej. Do osoby fizycznej, która zawrze umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, znajdą zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów, mówiące o niedozwolonych klauzulach (3851-3853 K.C.), rękojmi oraz roszczeniach sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej. Charakter zawieranej umowy ma wynikać w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W stosunku do takiej osoby nie stosuje się ww. przepisów w zakresie, w jakim regulują one stosunki między przedsiębiorcami.

Powyższe oznacza, że umowa o charakterze niezawodowym nie może dotyczyć branży, w której przedsiębiorca prowadzi działalność.

Rozszerzenie ochrony dotyczy także uprawnień przewidzianych w ustawie o prawach konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 27-38a ww. ustawy).

Należy podkreślić, że nowelizowane ustawy nie wskazują, która strona zawieranej umowy będzie dokonywać weryfikacji jej charakteru – tj. będzie dokonywać oceny, czy w danym stanie faktycznym należy traktować przedsiębiorcę jako konsumenta, czy nie. Weryfikacja charakteru zawodowego dokonywanej czynności będzie dokonywana w oparciu o Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i zawarte w niej kody PKD, stanowiące określenie rodzaju działalności danego przedsiębiorcy. Można spodziewać się, że ocena, czy zawierana umowa ma charakter zawodowy, może przysporzyć sporych problemów podmiotom zawierającym umowę z jednoosobowymi firmami. Należy bowiem pamiętać, że zakwalifikowanie czynności jako niezawodowej umożliwi kontrahentowi zgłaszanie w przyszłości ewentualnych roszczeń konsumenckich, które nie przysługiwałyby mu, gdyby występował w roli przedsiębiorcy.