Szkolenie z raportowania schematów podatkowych (MDR)

Nowy szef Działu podatkowego w MKZ Partnerzy – Gabriela Każuch przeprowadziła dla całego zespołu naszej kancelarii szkolenie dotyczące obowiązkowego raportowania schematów podatkowych.

MDR zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, jednak część przepisów wbrew zasadzie lex retro non agit działało retroaktywnie – raportowaniu podlegają również schematy, dla których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano po 25 czerwca 2018 roku (schematy transgraniczne) albo po 1 listopada 2018 roku (schematy krajowe).

Przepisy o MDR są istotną nowością w polskim systemie prawa i nakładają dużą ilość uciążliwych obowiązków nie tylko na doradców podatkowych, adwokatów czy radców prawnych, ale również na ich Klientów czy chociażby notariuszy. Należy również wiedzieć, iż polskie przepisy w bardzo istotny sposób rozszerzają zakres dyrektywy, której implementację miały stanowić. Definicja „schematu podatkowego” zdecydowanie odbiega od potocznego znaczenia tego terminu, a zobowiązanymi do raportowania mogą stać się podmioty w żaden sposób nie angażujące się w tzw. agresywną optymalizację  podatkową. Dla przykładu – zwykła wypłata za granicę, związana z zakupem usług czy licencji, a przekraczająca określone progi wartościowe – może wiązać się z obowiązkiem raportowania MDR.

Dla powstania obowiązku raportowania nie jest również konieczny w procesie ustalania warunków transakcji udział doradcy podatkowego – w takim przypadku obowiązek przenoszony jest na korzystającego.  Brak raportowania wiąże się jednocześnie z dotkliwymi karami finansowymi – nawet do 21,6 mln zł.  Z uwagi na fakt, iż przepisy o MDR zostały sformułowane w sposób szczególnie niejasny i budzą wiele wątpliwości na każdym etapie stosowania, warto dochować należytej staranności w analizie obowiązków związanych z tą ustawą.

Ustawa wprowadza również obowiązek posiadania procedury wewnętrznej dla podmiotów pełniących funkcję „promotorów”, których przychody lub koszty, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł. Status promotora może zostać uzyskany nie tylko przez firmy doradcze ale również np. podmioty, które biorą udział w ustalaniu warunków transakcji wewnątrzgrupowych dla innych podmiotów w grupie.

W trakcie szkolenia omówiliśmy następujące zagadnienia:

 1. Obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych – wprowadzenie
 2. Co podlega raportowaniu?
 3. Kiedy raportowaniu podlegają schematy krajowe?
 4. Jakie schematy uznawane są za transgraniczne i kiedy podlegają raportowaniu?
 5. Kto jest zobowiązany do raportowania?
 6. Kto raportuje schematy standaryzowane?
 7. Kto raportuje schematy niestandaryzowane?
 8. Jakie są terminy raportowania?
 9. Jakie są szczególne obowiązki nałożone na korzystających?
 10. Jak odbywa się raportowanie i jaki zakres informacji będzie przekazywany?
 11. Jakie są sankcje za niezaraportowanie?

Gabriela Każuch doradca podatkowy w MKZ Partnerzy