Rosną koszty sądowe

Już 21 sierpnia 2019 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wydamy więcej. W wielu przypadkach górne pułapy opłat wzrosną dwukrotnie. Jeszcze przez kilka dni można składać pozwy lub zawezwania do próby ugodowej na dotychczasowych zasadach. Zachęcamy.

Lista z podwyżkami jest długa. Publicyści zastanawiają się, czy z powodu podwyższenia kosztów sądowych nie dojdzie do ograniczenia prawa do sprawiedliwego procesu biedniejszej części społeczeństwa? Jak poradzą sobie mniejsi przedsiębiorcy? Choć pod wpływem dyskusji dotyczącej proponowanych zmian część przepisów została złagodzona, to i tak głównym wygranym w tym sporze jest Skarb Państwa.

Zmieni się sposób obliczania opłaty za zawezwanie do próby ugodowej – wyniesie ona 1/5 opłaty od pozwu. Do tej pory było to 40 złotych, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 10 000 złotych i 300 złotych, gdy wartość przedmiotu sporu przekroczyła tę kwotę.

Dwukrotnie wzrośnie górna granica opłaty stałej w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe. Dotychczas nie mogła być ona niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych, obecnie wynosić będzie od 30 do 10 000 złotych.

Natomiast opłata w sprawach o prawa majątkowe została uzależniona od wartości przedmiotu sporu:

 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych,
 • od 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych,
 • od 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych,
 • od 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych,
 • od 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych,
 • od 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych,
 • od 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych

 

Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobrana zostanie opłata stosunkowa od pisma, wynosząca 5 proc. tej wartości, jednak nie więcej niż 200 000 złotych (do tej pory 100 000 złotych).

W sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata stała lub stosunkowa wynosić będzie połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b u.k.s.c., jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000 złotych (znowu dwukrotny wzrost najwyższej stawki).

W przypadku roszczeń wynikających z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne, gdy wartość przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia wynosić będzie ponad 20 000 złotych pobrana zostanie opłata stała w kwocie 1 000 złotych. Przed zmianą wynosiła ona 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1 000 złotych.

Usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych, kosztować będzie 2 000 złotych.

Opłatę od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy, podwyższono z 2 000 do 5 000 złotych.

Do 100 zł wzrosła opłata od:

 • zażalenia na postanowienia wymienione w art. 22 u.k.s.c.,
 • od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu lub od wniosku o zabezpieczenie dowodu,
 • od wniosku o założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O, wpis ostrzeżenia lub dokonanie innych wpisów,
 • od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza lub odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów.

 

100 złoty wynosić będzie nie uregulowana wcześniej opłata od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem, zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

20 złotych zapłacimy:

 • za każde rozpoczęte 10 stron dokumentu zawierającego poświadczony odpis, wypis lub wyciąg, odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenie,
 • za każdy wydany informatyczny nośnik danych, gdy złożymy wniosek o wydanie go na podstawie akt – dotyczy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia,
 • za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy.

 

Czytaj również:

Gabriela Każuch doradca podatkowy w MKZ Partnerzy

Wygrywamy dla kredytobiorców

Film dodaje adrenaliny