MKZ Partnerzy na Compliance Days 2019!

Mec. Katarzyna Kosicka-Polak, partner i radca prawy w MKZ Partnerzy uczestniczy w dwudniowej konferencji Compliance Days 2019!, organizowanej przez Instytutu Compliance.

Pierwszym punktem Compliance Days 2019! była nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (UOPZ), która ma wkrótce zastąpić przepisy z 2002 r. W sesji plenarnej „Egzekwowanie compliance, czyli UOPZ w akcji!” wzięli udział: Dariusz Kuberski, prokurator byłej Prokuratury Generalnej, dr hab. Barbara Nita-Światłowska, sędzia karna Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz dr Robert Lizak z CBA. Organy ścigania uznają nowe przepisy za potrzebne narzędzie w walce z przestępczością gospodarczą i skarbową, przedsiębiorcy natomiast obawiają się  ograniczenia ich wolności, nieprecyzyjnych pojęć. Ustawa przewiduje wysokie kary, więc tym bardziej ogólniki mogą niepokoić.

Kolejnym tematem konferencji było „Wdrażanie ustawowego Compliance Management Systems w polskich realiach”. Temat został ujęty w czterech blokach:  postępowanie wyjaśniające, czyli internal investigations w nowej ustawie, whistleblowing made in Poland, czyli „osoby zgłaszające nieprawidłowości”, odpowiedzialność za czyny cudze i jej unikanie, należyta staranność wymagana w danych okolicznościach.

Drugi dzień Compliance Days 2019! poświęcono na tematy związane z metodyką działań oficera compliance. Zastanawiano się m.in. w jaki sposób powinien on komunikować często skomplikowane zagadnienia prawne, tak aby były zrozumiałe dla osób stosujących je w organizacji. Jak dostosowywać swoje działanie do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Jak przeciwdziałać korupcji, tworzyć antykorupcyjne programy.

Digitalizacja sfery biznesowej niewątpliwie ułatwia życie przedsiębiorcom, choć z drugiej strony generuje również nowe ryzyka w obszarze compliance, m.in. związane z praniem brudnych pieniędzy. Wyzwaniem nowoczesnego świata jest także umiejętność zarządzania ogromem danych i sprostania wymogom RODO oraz znalezienie sposobu na wykorzystanie tworzonych w świecie społeczności do budowania pozytywnego wizerunku firmy. Kiedy przenikanie informacji o firmie do wirtualnego świata może stwarzać zagrożenia?

Tematem wieńczącym Compliance Days 2019! jest aspekt etyczny towarzyszący stosowaniu reguł prawnych.