KONSULTACJE PRAWNE DLA PRODUCENTÓW

W dniu 17 października, podczas trwającego 35 Warszawskiego Festiwalu Filmowego, Kancelaria MKZ Partnerzy miała możliwość wzięcia udziału w konsultacjach prawnych dla producentów, reżyserów oraz innych osób z branży filmowej. Porad prawnych udzielała radca prawny Agnieszka Wach z Kancelarii MKZ Partnerzy. Z porad skorzystali twórcy filmowi m. in. takich projektów jak: „Marzyciele”, „Lili/I want it All”, „Czy Pani się jeszcze na mnie denerwuje”, „Nieletnia astronautka” czy „Herbert mimo woli”.

Z przesłanych do Kancelarii przed wydarzeniem oraz z zadawanych w trakcie konsultacji pytań wynika, że istotną kwestią dla twórców filmowych, która może stwarzać problemy prawne, jest zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz zgodna na wykorzystanie materiałów i informacji o znanych osobach. Wiele pytań dotyczyło bowiem właśnie tej materii oraz problematyki dotyczącej konieczności uzyskania przez twórcę filmu zgody postaci bądź jej spadkobierców na wykorzystanie informacji lub materiałów o bohaterze. W tym zakresie obowiązuje zasada zgodnie z którą ukazanie w filmie szczegółów z życia prywatnego wymaga zgody osób, których prawo do prywatności może zostać w ten sposób naruszone (bohatera oraz jego rodziny i osób emocjonalnie związanych z głównym bohaterem). Zgody zainteresowanych nie będzie wymagać natomiast użycie w scenariuszu wątków, które wcześniej zostały ujawnione opinii publicznej przez samego bohatera lub jego bliskich. W przypadku natomiast, gdy w filmie są wykorzystywane materiały, które wcześniej zostały już opublikowane, a bohater jest na nich ukazywany w trakcie sprawowania funkcji publicznej lub społecznej, z której jest znany opinii publicznej, to jego zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest wymagana.

Wiele pytania dotyczyło również zawieranych umów na różnych etapach produkcji filmu (umowy developmentu, koprodukcyjne, umowy z twórcami i aktorami, umowy dotyczące postprodukcji oraz umowy dystrybucyjne). W tym zakresie pytania odnosiły się głównie do sposobów zabezpieczania interesów konkretnej strony umowy, rozliczenia między stronami oraz kwestii związanych z przenoszeniem praw autorskich i udzielania licencji. Jedno z pytań dotyczyło umowy z bohaterem dokumentu, na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu tego typu umowy. Przy tego rodzaju umowach należy pamiętać, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym odwołaniem zgody na dany film, najlepiej poprzez zapłatę kary umownej za wycofanie zgody. Jeśli bohater rozmyśli się, musi zapłacić określoną sumę pieniężną. W umowie powinna być również zawarta informacja, czy bohater ma udział w sporządzaniu scenariusza oraz w jakim zakresie może go modyfikować. Z rozmów wynika, że problemy z modyfikacją scenariusza zdarzają się często przy produkcji dokumentów bądź filmów fabularnych opartych na życiorysie konkretnej osoby. Jest to konsekwencją tego, że często osoba będąca bohaterem takiego filmu widzi siebie w innym świetle niż postrzegają ją inni ludzie w tym twórcy filmu. Stwarzać to może problemy związane z koniecznością zmiany lub usuwania przez reżysera konkretnych ujęć. Dlatego właściwe i precyzyjne uregulowanie tej kwestii w umowie może mieć duże znaczenia dla realizacji filmu.

Z uwagi na duże zainteresowanie tematami prawnymi w środowisku kulturalnym, tego typu spotkania z MKZ Partnerzy będą kontynuowane.