Tarcza 3.0., czyli kolejne zmiany i stopniowe odmrażanie procedur

16 maja 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana popularnie jako „Tarcza 3.0.”. Wprowadza ona kolejne zmiany w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców oraz zawiera m.in. przepisy związane ze stopniowym przywracaniem pracy sądów.

Szersze grono uprawnionych do zwolnienia z ZUS i świadczenia postojowego.

Zgodnie z nowymi przepisami, do grup podmiotów dotychczas zwolnionych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dołączyli ci opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 roku i jednocześnie, których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 15 681 złotych, ale dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 złotych. Będą oni jednak uprawnieni do tego zwolnienia, za 2, a nie jak pozostali za 3 miesiące (dotyczy to kwietnia i maja 2020 roku).

Takie same warunki będą musieli spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o tzw. ulgę na start, czyli o zwolnienie ze składek przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Po zmianach przepisów, osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe należne jest jeżeli założyła ona swój biznes również przed 1 kwietnia 2020 roku. Dotychczas było ono przewidziane dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozpoczęli jej wykonywanie przed 1 lutego 2020 roku.

Zwiększone grono ubiegających się o pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy

Obecnie, z mikropożyczki z Powiatowego Urzędu Pracy do wysokości 5000 zł mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. Do czasu wejścia w życie ustawy nowelizującej z 14 maja przepisy wskazywały tu datę przed dniem 1 marca 2020 roku.

Ograniczenie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Od 25 maja 2020 r. na mocy ustawy nowelizującej z 14 maja 2020 r. prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje wyłącznie:

– ubezpieczonym zwolnionym od wykonywania pracy oraz dla funkcjonariuszom zwolnionym od pełnienia służby w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię
– ubezpieczonym zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, oraz
– rolnikom sprawującym opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Od 25 maja br. dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje na pełnosprawne dzieci w wieku do 8 lat. Ma to związek z planowanym otwarciem  szkół od tego dnia.

Możliwość prowadzenia „zdalnych” rozpraw

Ustawa wprowadza możliwość przeprowadzenia rozpraw i jawnych posiedzeń cywilnych a także rozpraw prowadzonych przez wojewódzkie sądy administracyjne i  Naczelny Sąd Administracyjny na odległość przy użyciu urządzeń przekazujących obraz i dźwięk w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania stanu epidemii.

Nie wyklucza to jednak przeprowadzania rozpraw w sądach, stacjonarnie. Jest to możliwe, o ile nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w uczestniczących w rozprawie.

Jeśli chodzi o postępowanie cywilne, przewodniczącemu umożliwiono przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeśli rozpoznanie sprawy jest konieczne a przeprowadzenie jawnej rozprawy bądź posiedzenia wywołałoby nadmierne zagrożenie dla zdrowia, a przeprowadzenie w trybie zdalnym jest niemożliwe o ile żadna ze stron nie sprzeciwi się takiej decyzji. Zmiany dotyczą również zamknięcia rozprawy, ustawa pozwala na zamknięcie rozprawy i wydaniu orzeczenia na posiedzeniu niejawnym w przypadku gdy postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości. Należy jednak uprzednio odebrać od stron i uczestników stanowiska na piśmie.

Sposób zaprojektowania, wdrożenia i rozwoju systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe, biorąc pod uwagę możliwości techniczne i organizacyjne sądów oraz potrzebę sprawnego działania systemu przy zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa, określi Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Zmiany w postępowaniu apelacyjnym

Ponadto, przewidziano modyfikacje dotyczące postępowania apelacyjnego. Jeżeli apelacja została wniesiona przed 7 listopada 2019 i sąd II instancji uzna, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia rozprawy – może skierować sprawę na posiedzenie niejawne, jeżeli strona nie wniesie o przeprowadzenie rozprawy lub wniosła o przeprowadzenie niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron. Na wniesienie wniosku o przeprowadzenie rozprawy strona ma 7 dni od doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.

W postępowaniu administracyjnym przewodniczący, tak samo jak w procesie cywilnym może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeśli jest to konieczne a przeprowadzenie zdalne nie jest możliwe. W takich wypadkach sąd będzie orzekał w składzie trzech sędziów.

Rozszerzenie katalogu tzw. spraw pilnych

Rozszerzeniu uległ również katalog tzw. spraw pilnych, które są rozpatrywane przez sądy pomimo aktualnej sytuacji. Takimi stały się również, poza tymi ujętymi w dotychczasowych przepisach, także sprawy:

– w których są stosowane zatrzymanie albo środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania
– przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego,
– dotyczące warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia,
– o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
– o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości,
– o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych, o których mowa w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
– o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Zmiany w zatrudnianiu i przebywaniu cudzoziemców

Zgodnie z nowymi przepisami, do upływu 30 dni od odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulegają:

– legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
– okresy ważności kart pobytu, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”
– terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu,
– ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dodatkowo, zmianie uległy zasady zatrudniania cudzoziemców. Do tej pory polskie prawo pozwalało na ich pracę tylko na warunkach, na jakie otrzymali zezwolenie, czyli przy określonej płacy i wymiarze czasu pracy. W praktyce więc pracodawca nie miał możliwości zmiany wynagrodzenia czy wymiaru etatu. Znowelizowana tarcza antykryzysowa prowadzi do wyrównania sytuacji pracowników krajowych oraz cudzoziemców. Pracodawcy uzyskują możliwość obniżki wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy obcokrajowców o 20 proc.

Ochrona dłużników przed licytacją nieruchomości

Zgodnie z nowymi przepisami, ograniczona zostanie prowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika. Przeprowadzenie licytacji nieruchomości będzie możliwe jedynie wtedy, gdy wartość dochodzonego roszczenia wynosi co najmniej 1/20 wartości nieruchomości. Dotyczy to jednak jedynie lokali mieszkalnych i zabudowanych nieruchomości gruntowych służących „zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika”.

Dodatkowo, takie nieruchomości nie będą mogły być licytowane w czasie stanu epidemii, staniu zagrożenia epidemicznego oraz przez 90 dni po zakończeniu ostatniego z nich.

Kodeks karny – rozszerzenie przestępstwa wyzysku

Z powyższą zmianą wiąże się poniekąd również nowelizacja Kodeksu karnego, w ramach której dokonano rozszerzenia pojęcia wyzysku. Do przepisu artykułu 304 dodano dwa nowe paragrafy. Karze podlega żądanie zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie w  zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie takiego świadczenia z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Karalne jest również żądanie zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych lub maksymalnych za opóźnienie określonych w ustawie w związku z udzieleniem osobie fizycznej świadczenia pieniężnego wynikającego z wcześniej wspomnianych umów. Oba te czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności w wysokości od 3 miesięcy do 5 lat.

Korzystne zmiany dla klientów operatorów telekomunikacyjnych

Tarcza 3.0 wprowadza istotne zmiany prawie telekomunikacyjnym, w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, na których skorzystają klienci operatorów takich usług. W świetle nowych postanowień, jeżeli dostawca usług umożliwia klientowi zawarcie umowy w formie dokumentowej, czyli w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie, a więc np. poprzez maila czy wiadomości SMS to zobowiązany jest również do umożliwienia odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia w takiej formie. Co więcej, jeżeli abonent złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, usługodawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić go o otrzymaniu oświadczenia.

W ustawie wskazano sposoby przekazania takiej informacji potwierdzającej otrzymanie takie jak wysłanie krótkiej wiadomości SMS lub wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez klienta w umowie. Ponadto, obowiązkiem usługodawcy jest dodatkowo potwierdzenie abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Należy wskazać nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień jego otrzymania i dzień rozwiązania umowy.

Zmiany dotyczą również umów dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych na czas określony, które po upływie terminu ich obowiązywania zostały automatycznie przekształcone na umowy na czas nieokreślony. Abonentowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w okresie wypowiedzenia będzie on ponosił jedynie opłaty związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych objętych umową. Obowiązkiem usługodawcy będzie powiadomienie klienta na trwałym nośniku o automatycznym przedłużeniu umowy najpóźniej 30 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy na czas określony, a także przedstawienie mu sposobów jej rozwiązania i najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. Dostawca publicznie dostępnych usług komunikacji ma też informować abonenta podczas trwania umowy o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach co najmniej raz w roku.

Przepisy wprowadzają także wprowadzenie narzędzia monitorowania wykorzystania usług rozliczanych w oparciu o czas lub ilość wykorzystanych danych czy jednostek taryfikacyjnych dla konsumentów. Konsument w świetle tych artykułów ma mieć zapewniony dostęp do takich narzędzi a także trzeba będzie go powiadomić o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu.

Kolejną zmianą jest określenie minimalnego okresu przez który abonent zachowuje prawo do przeniesienia swojego dotychczasowego numeru telefonu w wyniku zmiany operatora. Okres ten nie może być krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy, natomiast abonent może zrzec się swojego prawa.

Nowowprowadzonym i bardzo korzystnym dla klienta rozwiązaniem jest to, że w przypadku zmiany dostawcy Internetu ma on prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, o ile jest to technicznie wykonalne. Nowy dostawca aktywuje usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z abonentem potwierdzonym na trwałym nośniku, ale nie później niż dzień po dacie zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą. Do czasu uruchomienia usługi przez nowego dostawcę Internetu, dotychczasowy jest zobowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach. W związku z realizacją uprawień abonenta nie można od niego pobierać żadnych opłat. Nowością jest też wprowadzenie jednorazowego odszkodowania dla klienta, jeżeli do zmiany dostawcy nie doszło w ustalonym terminie. Jeżeli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego usługodawcy to wartość odszkodowania wynosi ¼ sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych za każdy dzień zwłoki. Jeśli zaś było to spowodowane przez nowego dostawcę, wartość takiego odszkodowania liczona jest w taki sam sposób, tj. według rachunków dotychczasowego usługodawcy dostarczającego Internet.

Fundusz Alimentacyjny

W zakresie Funduszu Alimentacyjnego podniesiono próg dochodowy umożliwiający wypłacanie świadczenia z 725 na 900 złotych na osobę w rodzinie. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują, więc jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 900 zł. Ponadto, wprowadzono zasadę „złotówka za złotówkę”, polegającą na tym, że jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę przekroczy 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia przysługująca z Funduszu danej uprawnionej osobie w okresie świadczeniowym na który ustalane jest prawo do tego świadczenia, świadczenie nadal będzie przysługiwało, ale w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczenia z funduszu a kwotą o którą został przekroczony dochód na osobę. Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.